دکمه ها

دکمه اصلی

[button style="primary" href="#"]Button Primary[/button]
دکمه گرد

[button edges="rounded" href="#"]Button Round Edges[/button]
دکمه با خط بیرونی

[button style="outline" href="#"]Button Small[/button]
دکمه تمام عرض

[button fullwidth="true" href="#"]Button Full width[/button]
دکمه با آیکن

[button style="primary" href="#" icon="fa-phone"]Button Primary[/button]
می توانید از کلاس های فونت آیکن اوسوم استفاده کنید.

آیکن ها

می توانید از همه آیکن های فونت FontAwesomeدر این بخش استفاده کنید

[fa icon="fa-leaf"]
or add a link to the icon: [fa icon="fa-leaf" href="#"]

دراپ کپس

Tلورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[dropcap]First Letter of sentence[/dropcap]
2015
عنوان دراپ کپس
[dropcap title="This is the title"]Text in Dropcap[/dropcap]

آکاردئون

محتوای شما در اینجا
محتوای شما در اینجا
محتوای شما در اینجا
[collapsibles]
  [collapse title="Title 1" active="true"]
    content
  [/collapse]
  [collapse title="Title 2"]
    content
  [/collapse]
  [collapse title="Title 3"]
    content
  [/collapse]
[/collapsibles]

جدول ها

سرویسهزینه هزینه هر ساعت
سرویس1 ریال50 ریال40
سرویس2 ریال50 ریال40
سرویس3 ریال50 ریال40
سرویس4 ریال50 ریال40


[table cols="سرویس,هزینه, هزینه هر ساعت" data="
سرویس 1, ریال50, ریال40, 
سرویس 2, ریال50, ریال40, 
سرویس 3, ریال50, ریال40, 
سرویس 4, ریال50, ریال40"]
هزینه هزینه هر ساعت
سرویس 1 ریال50 ریال40
سرویس 2 ریال50 ریال40
سرویس 3 ریال50 ریال40
سرویس 4 ریال50 ریال40


[table style="boxed" cols=",هزینه, هزینه هر ساعت" data="
سرویس 1, ریال50, ریال40,
سرویس 2, ریال50, ریال40,
سرویس 3, ریال50, ریال40,
سرویس 4, ریال50, ریال40"]